Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ABOUT THE CONFERENCE / O KONFERENCJI - Szczecin, 06 December 2019

The conference is organized as part of the "Support for scientific journals" program of the Minister of Science and Higher Education


The aim of the conference is to enable the exchange of views between representatives of science in the discipline of architecture and town planning. The 8th Scientific Conference from the Phenomena of Borderland cycle (2019) will concern broadly understood issues related to writing, reviewing and publishing scientific research. The exchange of views should contribute to improve the quality of reviews, and thus developing guidelines for the proper dissemination of scientific research.


The discussion should bring answers related to widely understood research and its dissemination in the discipline of architecture and town planning with relation to other fields, e.g. arts, humanities, social sciences, engineering and technical as well as exact and natural sciences.


Adopting the scientific paradigm in architectural and urban research requires  responsibility from researchers for setting the highest standards in critical thinking, rationalization of research topics including the perspective of applying the results of such inquiries, and precise allocation of scientific diagnoses in the context of the published achievements by other researchers. Although architecture and urban planning is an area in which the necessary becomes interdisciplinary research (e.g. fields of art, humanities, social sciences, engineering, exact and natural sciences), hybrid research and sometimes recognizing individual cases, it is a discipline related to the management of significant and non-renewable spatial resource. There is a need for reliable discourse shaping the civilization and  this should be the aspirations of architects and urban planners regardless of whether they directly represent academic or professional bodies. Challenges of modern times require that the quality of scientific research meet the complex needs of today's world, contributing to solving specific problems or building precise and useful knowledge components.


Dissemination of scientific research should serve not only professionals from a given scientific discipline, but above all else, society as a whole (including local and ministerial officials, entrepreneurs, investors). This will be possible not only by making access to research   free, but it is equally important to write in a language accessible to the public.
-------------------------------------------------------------------------------
Konferencja organizowana jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych" (umowa 485/WCN/2019/1)

Celem konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami nauki z dyscypliny architektury i urbanistyki, związanych z podnoszeniem merytorycznego poziomu recenzji i upowszechnianiu badań oraz informacji o czasopiśmie. VIII Konferencja Naukowa z cyklu Fenomeny Pogranicza 2019 dotyczyć będzie szeroko rozumianej problematyki związanej z pisaniem, recenzowaniem i publikacją badań naukowych. Wymiana poglądów powinna przyczynić się do podniesienie poziomu recenzji, a tym samym wypracowaniu wskazówek do prawidłowego przedstawiania i upowszechniania badań naukowych.


Dyskusja powinna przynieść odpowiedzi na problemy związane z szeroko pojętymi badaniami i ich upowszechnianiem w obrębie dyscypliny architektura i urbanistyka oraz innych dziedzin nauki np. sztuki, nauk humanistycznych, społecznych, inżynieryjno-technicznych czy ścisłych i przyrodniczych.


Przyjęcie w badaniach architektonicznych i urbanistycznych paradygmatu naukowego nakłada na badaczy szczególną odpowiedzialność za stanowienie jak najwyższych standardów w zakresie myślenia krytycznego czy racjonalizacji tematyki badawczej, z uwzględnieniem perspektywy aplikacji wyników takich dociekań. Niemniej istotne jest precyzyjne lokowanie badań naukowych w kontekście opublikowanego dorobku innych badaczy. Architektura i urbanistyka to dyscyplina, w której często mamy do czynienia z badaniami interdyscyplinarnymi (np. w powiązaniu ze sztuką lub naukami humanistycznymi, społecznymi czy ścisłymi). Architektura i urbanistyka to dyscyplina związana z zarządzaniem znaczącymi i nieodnawialnymi zasobami przestrzeni. Potrzeba rzetelnego dyskursu kształtującego cywilizację, powinna być aspiracją architektów i urbanistów, niezależnie od tego, czy reprezentują bezpośrednio gremia akademickie czy zawodowe. Wyzwania współczesności wymagają, by jakość badań naukowych odpowiadała złożonym potrzebom dzisiejszego świata, przyczyniając się do rozwiązywania konkretnych problemów lub budując precyzyjne i przydatne komponenty wiedzy.


Upowszechnienie badań naukowych powinno służyć nie tylko fachowcom z danej dyscypliny naukowej, ale przede wszystkim społeczeństwu (w tym urzędnikom samorządowym i ministerialnym, przedsiębiorcom, inwestorom). Możliwe to będzie nie tylko poprzez szerokie udostępnianie wyników badań w otwartym dostępie, ale również opisywanie ich przystępnym dla społeczeństwa językiem.

Konferencja organizowana jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych" (umowa 485/WCN/2019/1)
RESEARCH COUNCIL

RESEARCH COUNCIL / RADA NAUKOWA


RESEARCH COUNCIL

dr hab. inż. arch. Teresa Bardzinska-Bonenberg prof. UTP w Bydgoszczy

University of the Arts Poznan

Prof. dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski

West Pomeranian University of Technology Szczecin

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio prof. ZUT

West Pomeranian University of Technology Szczecin

Prof. dr hab. inż. Arch. Agata Bonenberg
DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano

Dr architect Irene Curulli
TU/e Eindhoven University of Technology.
The Netherlands

Dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
West Pomeranian University of Technology Szczecin

Dr inż. arch. Klara Czyńska
West Pomeranian University of Technology Szczecin

dr hab. inż. arch. prof. PB Grażyna Dąbrowska–Milewska
Politechnika Białostocka

Prof. dr. hab. inż. arch. Oksana Fomenko

Kharkiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Kraków

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
Gdansk University of Technology

Associate professor Marco Lucchini
Politecnico di Milano

 

Prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
West Pomeranian University of Technology Szczecin

Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

West Pomeranian University of Technology Szczecin

Prof. dr arch. Halina Petryszyn
Politechnika Lwowska, Ukraina

Prof. dr arch. Bohdan Posatskyy
Politechnika Lwowska, Ukraina

Prof.Dr.Habil.Eng. Dmitriy Prusov
Kiev National University of Construction and Architecture

Dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
West Pomeranian University of Technology Szczecin

Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
Cracow University of Technology, Poland

Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
Lublin University of Technology

Prof. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski
West Pomeranian University of Technology Szczecin

Dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun prof. ZUT
West Pomeranian University of Technology Szczecin

dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn prof. ZUT
West Pomeranian University of Technology Szczecin

Dr inż. arch. Adam Zwoliński
West Pomeranian University of Technology Szczecin


 

TOPICS:

-    Quality standards in scientific research – what should be the criteria for scientific research in different categories?


-    Quality standards in evaluation of publications;


-    The problem of the thesis and induction approach in architectural and urban research (is the thesis needed at all?);


-   Applicability of the research – primary or secondary goal?


-   The issue of unit theory and the paradox of architectural and urban considerations as a scientific research;


-    Quality standards in the assessment of scientific research, in particular concerning theory, architecture and conservation, urban planning and spatial planning, landscape and history of architecture and urban planning;


-    Improving the quality of scientific review;


-   General guidelines for writing scientific articles in the discipline of architecture and urban planning divided into the following departments: theory, architecture and conservation, urban planning and spatial planning, landscape and history of architecture and urban planning.


 Is it possible to set reviewing guidelines for all departments in the discipline of architecture and urban planning?


TEMATYKA KONFERENCJI

§       Standardy jakości w badaniach naukowych – jakie powinny być kryteria badań naukowych w poszczególnych ich kategoriach?


§       Standardy jakości w ocenie publikacji


§       Problem tezy, a podejście indukcyjne w badaniach architektonicznych i urbanistycznych (czy teza jest w ogóle potrzebna?)


§       Aplikacyjność badań – cel nadrzędny czy poboczny?


§       Zagadnienie teorii jednostkowej – paradoks rozważań architektonicznych i urbanistycznych jako badania naukowego


§       Standardy jakości w ocenie badań naukowych, w szczególności dotyczących teorii, architektury i konserwacji, urbanistyki i planowania przestrzennego, krajobrazu i historii architektury i urbanistyki


§       Podniesienie poziomu recenzji


§       Ogólne wytyczne pisania artykułów naukowych z dyscypliny architektura i urbanistyka z podziałem na działy: teorii, architektury i konserwacji, urbanistyki i planowania przestrzennego, krajobrazu i historii architektury i urbanistyki


       Czy jest możliwe ustalenie wytycznych recenzowania dla wszystkich działów z dyscypliny architektura i urbanistyka?